{:ro}Activitati{:}{:en}Activities{:}{:hu}TEVÉKENYSÉGEK{:}

{:ro}

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Activitatea 1 Managementul proiectului

Managementul proiectului va fi asigurat de beneficiar. Echipa de proiect va avea următoarea componenţă:

–     Manager de proiect
–    Asistent manager de proiect
–    Coordonator administrativ
–    Responsabil financiar
–    Responsabil vizibilitate şi relaţia cu mass-media
–    Responsabil achiziţii publice
–    Expert IT
–    Expert economist
–    Expert arii protejate
–    Expert biodiversitate

Activitatea 2: Conferinţă lansare proiect

La lansarea proiectului va fi organizată o conferinţă de lansare a proiectului, la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai mass-media, ai autorităţilor locale, ai universităţii, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului, ONG-uri, în total un număr minim de 30 de participanţi.

Activitatea 3: Realizarea procedurilor de achiziţii publice

Vor fi realizate caietele de sarcini şi, pe baza acestora, vor fi realizate toate procedurile de achiziţie publică necesare derulării proiectului, respectând planul de achiziţii şi legislaţia în vigoare.

Activitatea 4: Realizarea achiziţiilor de echipamente şi soft necesare derulării proiectului

Vor fi achiziţionate toate serviciile şi bunurile necesare derulării proiectului.

Activitatea 5: Realizarea unui site web al proiectului

Va fi realizat un site web al proiectului în limbile română, engleză şi maghiară, care va cuprinde informaţii despre proiect, beneficiar, programul de finanţare, activităţile proiectului şi o descriere a ariilor protejate incluse în proiect. De asemenea, concluziile studiului realizat prin proiect vor fi publicate pe site.

Activitatea 6: Realizarea studiului privind valoarea economică a ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, cuprinse în proiect.
Va fi realizat un studiu care va cuprinde informaţii referitoare la valoarea economică a ariilor protejate, studii de fezabilitate aferente amenajării infrastructurii de mediu în ariile protejate, impactul acestor amenajări asupra valorii economice a ariilor şi modul cum contribuie ecosistemele din arii protejate la principalele sectoare economice.

Activitatea 7: Realizarea workshop-ului „Ariile naturale protejate – prezent şi viitor”

La acest workshop vor fi invitaţi să participe un număr minim de 20 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului, ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind starea ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de protecţie şi conservare.

Activitatea 8 Realizarea workshop-ului „Valoarea economică a ariilor naturale
protejate”

La acest workshop vor fi invitaţi să participe un număr minim de 20 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul financiar, ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind starea economică a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de valorificare economică din perspectiva dezvoltării durabile.

Activitatea 9: Realizarea workshop-ului „Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra principalelor sectoare economice”

La acest workshop vor fi invitaţi să participe un număr minim de 40 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul financiar, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului, ONG-urilor. Activitatea se va finaliza cu un raport privind posibilităţile de valorificare economică a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000, perspectivele de dezvoltare şi măsurile de valorificare economică din perspectiva dezvoltării durabile, a împiedicării pierderii biodiversităţii şi refacerea habitatelor, acolo unde este cazul.

Activitatea 10 Campania de informare privind impactul ariilor protejate asupra sectoarelor economice
In cadrul acestei activităţi vor fi realizate 24.000 de pliante (3000 de pliante pentru fiecare dintre cele 8 situri Natura 2000 cuprinse în proiect) care vor prezenta ariile protejate şi valoarea lor economică, precum şi importanţa conservării biodiversităţii. Pliantele vor fi distribuite în comunităţile locale de pe teritoriul ariilor protejate. Vor apărea în presa scrisă şi/sau online 2 articole publicitare. Va fi realizat un film de prezentare de minim 10 minute despre ariile protejate şi impactul lor economic, care va fi difuzat pe un canal naţional, la oră de maximă audienţă şi pe un canal regional, la oră de maximă audienţă.

Va fi organizat, de asemenea un curs de rangeri pentru minim 30 de tineri din comunităţile locale de pe raza siturilor Natura 2000 cuprinse în proiect, custozii de arii şi reprezentanţi ai unor ONG-uri de mediu. Vor fi realizate alte materiale de promovare (1000 de tricouri personalizate distribuite în şcolile de pe raza ariilor protejate şi la cursul de ranger, 10 echipamente de teren personalizate pentru membrii echipei de proiect (geacă, tricou, sapcă, pelerină de ploaie, ghete de munte, umbrelă) şi 100 de etichete autocolante cu însemnele programului de finanatare, pentru echipamentele realizate prin proiect.  De asemenea, în cele 8 situri Natura 2000 vor fi instalate panouri de informare, câte unul în fiecare locaţie.

Activitatea 11: Conferinţa de închidere a proiectului

La închiderea proiectului va fi organizată o conferinţă de finalizare a proiectului, la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai mass-media, ai autorităţilor locale, ai universităţilor, instituţiilor din domeniul protecţiei mediului, ONG-urilor, în total un număr de minim 30 de participanţi.{:}{:en} 

PROJECT ACTIVITIES

 

Activity 1: Project Management

The project management will be provided by the beneficiary. The project team will have the following composition:

–     Project Manager

–     Assistant Project Manager

–     Administrative coordinator

–     Financial responsible

–     Visibility responsible and mass-media relationship

–     Procurement responsible

–     IT Expert

–     Economic expert

–     Protected areas expert

–     Biodiversity expert

Activity 2: Release project press conference

At the beginning of the project will be organized a project launching conference, where will be invited media representatives, local authorities, universities representatives, members of environmental protection institutions, NGOs, a total of minimum 30 participants.

Activity 3: Making public procurement procedures

Technical specifications will be developed and, on that base, all necessary procedures for procurement of the project will be made, with legislation compliance and the procurement plan.

Activity 4: Equipment and software acquisitions, necessary for the project

All goods and services necessary for the project will be procured.

Activity 5: Making a project web site

It will be created a project website in Romanian, English and Hungarian, which will contain information about the project, beneficiary, financing program, project activities and a protected areas description, included in the project. The study conclusions conducted by the project will be published on the site.

Activity 6: The study execution regarding the economic value of natural protected areas and Natura 2000 sites, included in the project.

It will be conducted a study including the economic value information of protected areas, feasibility studies related to environmental infrastructure adjustment in protected areas, the impact of these arrangements on the economic value of protected areas and how the ecosystems from protected areas contribute to the main economic sectors.

Activity 7: Development Workshop „Protected natural areas – present and future!”

At this workshop will be invited to attend minimum 20 people, representatives of local authorities, universities, environmental protection institutions, NGOs. The activity will conclude with a report on the protected areas and Natura 2000 sites status, the development prospects and conservation and protection measures.

Activity 8: Development workshop „The economic value of protected natural areas”

At this workshop will be invited to attend minimum 20 people, representatives of local authorities, universities, financial institutions, NGOs. The activity will conclude with a report on the protected areas and Natura 2000 sites economic status, the development prospects and economic recovery measures from sustainable development view.

Activity 9: Development workshop „Protected natural areas and their impact on major economic sectors”

At this workshop will be invited to attend minimum 40 people, representatives of local authorities, universities, financial institutions, environmental protection institutions, NGOs. The activity will conclude with a report regarding the possibilities of protected areas economic and Natura 2000 sites recovery, the development prospects and economic recovery measures from the sustainable development perspective, in order to prevent biodiversity loss and habitat restoration, where applicable.

Activity 10: Information campaign regarding the protected natural areas impact the economic sectors.

At this stage there will be made 24.000 leaflets (3.000 leaflets for each of the eight Natura 2000 sites included in the project) who will present the protected areas and their economic value and biodiversity conservation importance. The leaflets will be distributed in local communities from the protected areas territory. Two articles will appear in print and / or online advertising. It will be done one presentation film of minimum 10 minutes, about protected areas and their economic impact which will be broadcast on a national channel, in primetime and a regional channel, in primetime.

It will be also organized a course for at least 30 young rangers from local communities across Natura 2000 sites included in the project, the custodians of the protected areas and representatives of environmental NGOs. There will be made other promotional materials (1.000 custom shirts distributed in schools across protected areas and at the ranger course, 10 field equipment customized for the project team (jacket, shirt, cap, raincoat, mountain boots, umbrella) and 100 stickers with the insignia of financing program for the equipment made by the project, also it will be installed information boards, one in each location, in all the 8 Natura 2000 sites.

Activity 11: Project closing conference

At the end of the project, a project closing conference will be orgnaized, conference where will be invited media representatives, local authorities, universities representatives, environmental protection institutions, NGOs, minimum 30 participants.

 {:}{:hu}

A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI

1. tevékenység. A projekt menedzsmentje

A projekt menedzsmentjét a kedvezményezett biztosítja. A projekt csapata az alábbi személyekből áll össze:

– Projektmenedzser
– Projektmenedzser asszisztens
– Adminisztratív vezető
– Pénzügyi felelős
– Nyilvánosságért és a sajtóval való kapcsolattartásért felelő személy
– Közbeszerzési felelős
– IT szakértő
– Gazdasági szakértõ
– Védett területek szakértő
– Biodiverzitás szakértő

2. tevékenység: Projektet indító konferencia

A projekt indításakor egy projektindító konferencia megszervezésére kerül sor, amelyre meghívót kapnak a sajtó, a helyi hatóságok, az egyetem, a környezetvédelmi intézmények, valamint civilszervezetek képviselői, összesen minimum 30 résztvevő.

3. tevékenység: Közbeszerzési eljárások kivitelezése

Elkészülnek az ajánlattételhez szükséges dokumentációk, és ezek alapján a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárások, a közbeszerzési tervek és érvényes jogszabályok betartásával.

4. tevékenység: A projekt lebonyolításához szükséges berendezések és szoftverek beszerzésének megvalósítása

A projekt lebonyolításához szükséges összes szolgáltatás és vagyontárgy beszerzésére sor kerül.

5. tevékenység: A projekt honlapjának kivitelezése

Elkészül a projekt honlapja román, angol és magyar nyelven, amely tartalmazza majd a projektre, kedvezményezettre, finanszírozási programra, projekttevékenységekre vonatkozó információkat, valamint a projektben foglalt védett területek bemutatását. Hasonlóképpen a honlapon nyilvánosságra hozzák a projekt által elkészülő tanulmány következtetéseit.

6. tevékenység: A védett természeti területek és a projektben foglalt Natura 2000 természeti területek gazdasági értékére vonatkozó tanulmány megvalósítása.
Elkészül egy olyan tanulmány, amely tartalmazza majd a védett területek gazdasági értékére vonatkozó információkat, a védett területeken kiépítendő környezeti infrastruktúrára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányokat, a kiépíténdő infrastruktúrák hatását a területek gazdasági értékére és annak bemutatását, hogy a védett területek ökoszisztémái hogyan járulnak hozzá a főbb gazdasági ágazatokhoz.

7. tevékenység: „A védett természeti területek – jelen és jövő” workshop megvalósítása

A workshopra meghívót kap minimum 20 a területen jártas szakértő, a helyi hatóságok képviselői, környezetvédelemmel foglalkozó intézmények, egyetemek és civilszervezetek képviselői. A tevékenység a védett területek és a Natura 2000 természeti területek állapotára, a fejlesztési kilátásokra, valamint a védelmi és megőrzési intézkedésekre vonatkozó jelentés összeállításával zárul.

8. tevékenység: „A védett természeti területek gazdasági értéke”  workshop megvalósítása

A workshopra meghívót kap minimum 20 a területen jártas szakértő, a helyi hatóságok képviselői, pénzügyi intézmények, egyetemek és civilszervezetek képviselői. A tevékenység a védett területek és a Natura 2000 természeti területek gazdasági állapotára, a fejlesztési kilátásokra, valamint a fenntartható fejlődés szempontjából megközelített gazdasági értékesítési intézkedésekre vonatkozó jelentés összeállításával zárul.

9. tevékenység: „A védett természeti területek és az általuk a főbb gazdasági ágazatokra kifejtett hatás” workshop megvalósítása

A workshopra meghívót kap minimum 40 a területen jártas szakértő, a helyi hatóságok képviselői, egyetemek, pénzügyi intézmények, környezetvédelemmel foglalkozó intézmények és civilszervezetek képviselői. A tevékenység a védett területek és a Natura 2000 természeti területek gazdasági értékesítési lehetőségeire, a fejlesztési kilátásokra és a fenntartható fejlődés szempontjából megközelített gazdasági értékesítési intézkedésekre, a biodiverzitás csökkenésének megállítására és – ahol indokolt – az élőhelyek helyrehozására vonatkozó jelentés összeállításával zárul.

10. tevékenység: A védett területeknek a gazdasági ágazatokra gyakorolt hatását bemutató tájékoztató kampány.
A tevékenység keretében 24 000 szórólap elkészítésére kerül sor (egyenként 3000 szórólap a projekthez tartozó nyolc Natura 2000 terület számára), amelyek bemutatják a védett területeket és gazdasági értéküket, valamint a biodiverzitás megőrzésének fontosságát. A szórólapok a védett területeken található helyi közösségekben kerülnek kiosztásra. Az írott és/vagy online sajtóban 2 reklámcikk fog megjelenni. A védett területekről és ezek gazdasági hatásáról egy minimum 10 perces bemutató filmet is készül, amely nézettségi csúcsidőben egy országos csatornán, valamint egy regionális csatornán kerül bemutatásra.

Emellett erdőőri képzést szervezünk minimum 30 fiatal számára, akik a projekthez tartozó Natura 2000 természeti területekhez tartozó helyi közösségekből származnak, területkezelők és környezetvédelmi civilszervezetek képviselői számára. További promociós anyagok elkészítésére is sor kerül: kiosztásra kerül a védett területek körzetében lévő iskolákban és az erdőőri képzésen 1000 személyre szabott póló, a projektcsapat tagjai számára 10 személyre szabott terepfelszerelés – dzseki, trikó, sapka, esőkabát, túrabakancs, esernyő – és 100 öntapadó címke a finanszírozási program jelvényével a projektben kivitelezett felszerelésekhez. Hasonlóképpen a nyolc Natura 2000 területeken információs panókat helyeznek ki, minden egyes területen egyet.

11. tevékenység: A projekt zárókonferenciája

A projekt zárásakor egy projektzáró konferencia megszervezésére kerül sor, amelyre meghívót kapnak a sajtó, a helyi hatóságok, az egyetem, a környezetvédelmi intézmények, valamint civilszervezetek képviselői, összesen minimum 30 résztvevő.{:}

rss Facebooktwittermail