{:ro}Anunț: Curs de Ranger, sesiunea a doua{:}{:en}Announcement: Ranger Course, second session{:}{:hu}Hirdetés: tájvédelmi felügyelői tanfolyam, második kiírás{:}

{:ro}

Update: Inscrierea la a doua sesiune a cursului de ranger se suspenda, locurile alocate acestei sesiuni au fost ocupate!

Consiliul Județean Bihor organizează, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate in custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice”- EcoNatura, un curs de Ranger – cod COR 511315.

Cursul se adresează:

 • persoanelor responsabile de custodia ariilor protejate,
 • tinerilor din comunităţile locale
 • reprezentanţilor ONG-urilor cu activitate în domeniul protecţiei mediului dovedită prin statut.

Cursul va fi organizat într-o locaţie din perimetrul ariilor protejate şi va cuprinde atât activităţi teoretice, în sală, cât şi activităţi în teren. Cursul se va finaliza cu eliberarea unui certificat de participare la curs și a unei diplome de calificare/perfecționare pentru ocupația ranger – cod COR: 511315.

Ariile naturale protejate si siturile Natura2000 incluse in proiect sunt:

1. Situl Natura 2000 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului

2. Situl Natura 2000 Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea

3. Situl Natura 2000 Tăşad şi Rezervaţia a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad

4. Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic

5. Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma”

6. Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie

7. Situl ROSCI0084 Ferice – Plai

8. Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău.

980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

Durata cursului va fi de 11 zile și va fi organizat în perioada 19-24 septembrie și 26 septembrie – 30 septembrie 2016, fiind asigurate cursanților atât cazarea cât și masa, pe toată perioada de desfășurare, la pensiunea Turul, din Remetea, județul Bihor.

Perioada de înscriere pentru a doua grupă de cursanți este între 25.08.2016 – 09.09.2016, selecția participanților va fi făcută pe principiul ”primul venit-primul servit”, cu condiția încadrării în grupul țintă și a transmiterii formularului de înscriere la curs.

Persoanele interesate, care se încadrează în grupurile țintă enumerate mai sus, pot solicita informații suplimentare privind înscrierea la adresele de e-mail contact@econaturabihor.ro sau aurelia.dumiter@cjbihor.ro, iar documentele completate si cele scanate vor fi trimise prin e-mail organizatorului la adresa contact@econaturabihor.ro. Fișa de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul www.econaturabihor.ro, secțiunea ”Despre proiect/Evenimente”.

Fișa de înscriere si documentele solicitate, vor fi transmise prin e-mail la una din adresele menționate mai sus, iar după confirmarea înscrierii acestea vor fi trimise scanate la adresa de e-mail georgiana.andrei@propark.ro și depuse in prima zi de curs la organizatori.
Documente necesare pentru înscrierea la curs:

1. cerere înscriere completată,
2. copie conform cu originalul după statutul ONG (daca este cazul),

3. copie carte de identitate (C.I.),

4. copia ultimei diplome a unității de învățământ absolvită (minim studii medii),

5. adeverință medicală: Apt curs Ranger (se va aduce la curs),

6. CV din care să reiasă cunoștințe minime referitoare la arii protejate,

7. copie certificat de naștere, de căsătorie* (după caz).

 
 

{:}{:en}

Update: Registration for the second session of the ranger course is suspend – the allocated seats were occupied!

Bihor County Council organizes the project „The impact ecosystems of protected areas in the custody of Bihor County Council and the Museum of Cris County on key economic sectors” – EcoNatura , a Ranger course – COR code 511315.

The course addresses:


 • custody persons responsible for protected areas,
 • youth in local communities
 • NGO representatives working in the field of environmental protection established by statute.

  The course will be held in a location of the perimeter of protected areas and will include both theoretical activities in gym and field activities. The course will end with a certificate of participation and a diploma course training / refresher ranger occupation – COR code: 511 315 .

  Protected natural areas and Natura 2000 sites included in the project are:
  1. Natura 2000 site and the Nature Reserve Betfia Hill Place fossil Şomleului
  2. Natura 2000 site and the Nature Reserve Creek Lake Peţea Peţea
  3. Natura 2000 site Tăşad Reserve and limestone tortoniene from Tăşad
  4. Natura 2000 site ROSCI0347 Fegernic Meadow
  5. site ROSCI0291 „Corridor Bihor Mountains – Woods Moma”
  6. Red Natura 2000 site ROSCI0267 Valley
  7. Blessed ROSCI0084 site – Plai
  8. ROSCI0200 Plateau Vaşcău site.

  980068_1143174799028440_1818473843736682379_o

  The course duration will be of 11 days and will be held from 19 to 24 September and 26 September to 30 September 2016 , so students are assured accommodation and meals throughout the period of deployment, guesthouse Tour, Remetea , Bihor County.

  The enrollment period for the second group of trainees is between 25/08/2016 – 09/09/2016 , the selection of participants will be made on a „first come, first served ‘provided employment in the target group and sending the registration form in the course.

  Interested persons who fall within the target groups listed above, may require additional registration to the e-mail contact @ href=”mailto:contact@econaturabihor.ro” econaturabihor .com or href=”mailto:aurelia.dumiter@cjbihor.ro” aurelia.dumiter@cjbihor.ro and the scanned documents will be completed and sent by e-mail to the organizer at href=”mailto:contact@econaturabihor.ro” contact@econaturabihor.ro . Registration form can be downloaded from the website href=”http://www.econaturabihor.ro” www.econaturabihor.ro , the „Project / Events”.

  Registration form and required documents will be sent by e-mail at one of the addresses above, and after confirmation of registration they will be sent scanned by e-mail georgiana.andrei@propark.ro and filed on the first day of the course organizers.
  Documents required for admission to the course:
  1. enrollment request completed
  2. copy of the original by NGO status (if applicable)
  3. ID card copy (C.I.)
  4. copy of the last diploma to drive your education (minimum secondary education)
  5. medical certificate: Apt Ranger course (will bring the course)
  6. CV showing minimal knowledge on protected areas
  7. copy of birth certificate, marriage * (if applicable).


  {:}{:hu}A képzés időtartama 11 napos lesz, amely szeptember 19-24 és szeptember 26 -30 közötti periódusban lesz megrendezve, a résztvevők számára biztosítva van a szállás és étkeztetés, az esemény egész periódusában a Bihar megyei, Magyarremete -i Turul Panzióban.

  A második csoport résztvevőinek a beiratkozási periódusa 25.08.2016-09.09.2016 között van, a résztvevők kiválasztása ”az érkezési sorrend” elvén lesz eldöntve, a kikötés a célcsoportba való beiratkozás és a képzésre való beiratkozási formanyomtatvány elküldése.

  Azok az érdekelt személyek akik megfelelnek a fentébb említett célcsoportnak, bővebb információt kérhetnek a beirtakozásról a következő e-mail címeken: contact@econaturabihor.ro vagy aurelia.dumiter@cjbihor.ro, valamint a kitöltött és a szkennelt dokumentumok el lesznek küldve e-mail-en keresztül a szervezőnek a contact@econaturabihor.ro címre. A jelentkezési lapot le lehet tölteni a www.econaturabihor.ro site-ról, ”Despre proiect/Evenimente” részéről.

  A jelentkezési lap és a kért dokumentumok el lesznek küldve e-mail-en a fent említett címek egyikére, és a regisztráció visszajelzése után, ezek el lesznek küldve szkennelve a georgiana.andrei@propark.ro e-mail címre és leadva az első képzési napon a szervezőknek.

  Szükséges dokumentumok a képzés beiratkozásához:

  • Kitöltött beirtakozási kérelem
  • Másolat az eredetinek megfelelően a civil szervezet szabályzatáról (Adott esetben)
  • Másolat a személyigazolványáról
  • Másolat az utolsó elvégzett diplomájáról (minimum középfokú oktatás)
  • Orvosi igazolás: alkalmas a Ranger tanfolyamra (a tanfolyamra kell hozni)
  • Önéletrajz amelyből kimutatható legyen a minimális tudás a védett területekre nézve
  • Másolta a házassági bizonyítványról* (estenként)

  {:}

  rss Facebooktwittermail

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.