{:ro}Aria 4{:}{:en}Area 4{:}{:hu}4. terület{:}

{:ro}

Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma” (denumit în continuare ROSCI0291)

Este situat în Regiunea 5 Vest a României, fiind localizat în proporţie de 65% pe teritoriul judeţului Arad şi de 35% pe teritoriul judeţului Bihor. Suprafaţa lui este de 7591,5 ha.
Coordonatele geografice ale sitului sunt 46°28’16’’ latitudine nordică şi 22°17’56’’ longitudine estică în punctul cel mai vestic, respectiv 46°21’29’’ latitudine nordică şi 22°33’17’’ longitudine estică, în punctul cel mai estic. Situl este situat la o altitudine medie de 557 m, altitudinea maximă fiind de 938 m, iar cea minimă de 255 m.
Situl „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma” face parte din Reţeaua ecologică europeană „Natura 2000”. El este o arie protejată declarată cu scopul protejării peisajului şi a diversităţii ecologice şi culturale, pe un eşantion reprezentativ din teritoriul naţional al României şi al Munţilor Apuseni.
Situl de importanţă comunitară ROSCI0291 este reprezentat de un teritoriu care înglobează categorii de terenuri de folosinţă privată şi de stat. El nu se suprapune peste teritoriul altor arii naturale protejate de interes local sau naţional. Situl nu beneficiază de structură de administrare şi nici nu dispune de un plan de management. A fost propus ca sit SCI în luna ianuarie 2011.

Arealul posedă un peisaj cu deosebită valoare estetică, cu o mare diversitate de habitate, floră şi faună. Situl include două regiuni biogeografice – regiune continentală şi regiune alpină – şi două clase de habitat:
– N16 – păduri caducifoliate – în proporţie de 94% din suprafaţă;
– N14 – pajişti ameliorate – în proporţie de 6% din suprafaţă.
În conformitate cu Formularul standard Natura 2000, situl include habitate forestiere compacte, care joacă rol de coridor ecologic pentru carnivorele mari, tipurile de pădure principale fiind făgetele, ceretele şi gorunetele.
Această diversitate mare de habitate, floră şi faună rezultă din modul de utilizare al terenurilor de-a lungul timpului, pe teritoriul sitului fiind utilizate metodele tradiţionale de utilizare a terenului, precum şi din modul de organizare socială a comunităţilor locale, dar şi din obiceiurile specifice locului. Situl ROSCI0291 poate asigura vizitatorilor posibilităţi variate de turism şi recreere, care se integrează în modul de viaţă tradiţional al comunităţilor locale.
Situl ROSCI0291 se învecinează în nord-vest cu Situl Natura 2000 ROSCI0042 Codru Moma, în nord cu Situl Natura 2000 ROSCI0200 Platoul Vaşcău, în est cu Situl ROSCI0324 Munţii Bihor, iar în sud face trecerea spre Situl ROSCI0298 Defileul Crişului Alb (Integrarea în teritoriu a sitului – Anexa).
Situl se include, în cea mai mare parte, teritoriului Munţilor Codru-Moma, fiind amplasat în partea sud-estică a acestor munţi, mai exact în Masivul Moma.
Munţii Codru-Moma fac parte din Munţii Apuseni, fiind situaţi în partea vestică a acestora. Ei reprezintă o masă muntoasă insulară, înconjurată de depresiuni. Astfel, aceşti munţi se delimitează spre nord de Munţii Pădurea Craiului şi spre est de Munţii Bihor, prin Depresiunea Beiuş, drenată de râul Crişul Negru, iar spre sud de Munţii Zarandului prin Depresiunile Zarand şi Gurahonţ, drenate de râul Crişul Alb. În vest ei se învecinează cu Dealurile de Vest.
În arealul sitului, relieful Munţilor Moma este dezvoltat pe roci impermeabile paleozoice, cu văi mărginite de creste rotunjite. Spre limita nordică a sitului apar calcarele, care predomină pe teritoriul sitului vecin, în Platoul carstic Vaşcău, unde au creat un relief spectaculos.

{:}{:en} 

The ROSCI0291 Site Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma” (hereinafter referred to as ROSCI0291)

It is located in Region 5 West of Romania, being located in 65% on Arad County territory and 35% on Bihor County Territory. Its surface has 7591.5 ha.
The geographical coordinates of site are 46° 28’16 north latitude and 22° 17’56” east longitude into the western point, respectively 46° 21’29’ ‘N, 22° 33’17” east in the most eastern point. The site is located at an altitude of 557 m, maximum altitude being 938 m and minimum is 255 m.

The site „CoridorulMunţii Bihorului – Codru Moma” is part of the European ecological network „Natura 2000”. It is a declared protected area, in order to protect the landscape, ecological and cultural diversity, on a representative sample from the national territory of Romania and the Apuseni Mountains. ROSCI0291 site is one of European Community importance and it is a territory that includes land categories of private and state use. It does not overlap above other protected areas of local or national interest. The site does not benefit from the management structure nor has a management plan. It was proposed as SCI site in January, of the 2011 year.

The area has a landscape with great aesthetic value, with a great habitats diversity, flora and fauna. The site includes two bio-geographical regions – continental region and a alpine region – and two habitat classes:
– N16 – deciduous forests – in 94% of the surface;
– N14 – improved grassland – a rate of 6% from the surface.
According to the standard form, Natura 2000 site includes compact forest habitats, which are used as an ecological corridor for large carnivores, the main types of forest here being beech, oak and pine forests.

This great diversity of habitats, flora and fauna is a result from the way of land using over time, on the site territory being used traditional method of land use, but also social organization way of local communities, and traditional customs of the place ROSCI0291 Site can provide a various opportunities for visitors in tourism and recreation, which integrates the traditional way of life of local communities. The ROSCI0291 Site bordered to the northwest with Natura 2000 Codru Moma site ROSCI0042, at north with Natura 2000 Vaşcău Plateau site ROSCI0200 and at east with ROSCI0324 Site Bihor Mountains and in the south makes the transition to the ROSCI0298 Crişul Alb Defile Site (Integration with territory Site – Annex).
The site is included mostly, in Codru Moma mountains territory, located in the southeastern part of these mountains, specifically in Moma Mountain.

Codru-Moma Mountains are part of the Apuseni Mountains, being located in the west part of them. They represent a island mountainous mass, surrounded by depressions. These mountains are delimited at north by Pădurea Craiului Mountains and at east by Bihor Mountains trough Beiuş Depression, drained by Crişul Negru River and at south by Zarand Mountains, trough Zarand and Gurahonţ Depressions, drained by the Crişul Alb River. At west it is bordered by Dealurile de Vest (West Hills).
In the site area, the Moma Mountains relief is developed of impermeable Paleozoic rocks, with valleys bordered by rounded mountain crests. Towards the northern boundary of the site appears limestone, prevailing on the neighboring territory of the site, in Vaşcău Karst Plateau, where they created a spectacular relief.

 

{:}{:hu}

Almásfegyverneki gyep ROSCI0347 Natura 2000 természeti terület

Románia észak-nyugati részén található, Nagyvárad megyei jogú várostól mintegy 30 km-re észak-keletre.
A területet 2011-ben nyilvánították védetté a Natura 2000 európai ökológiai hálózat romániai szerves részeként a Közösségi jelentőségű természeti területek védett területté nyilvánításáról szóló, a Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Miniszterének 1964/2007. sz. rendeletét módosító a Környezetvédelmi és Erdőügyi Miniszter 2387. sz. rendelete által.
A ROSCI0347 területet a 40A0* Szubkontinentális peripannon cserjés élőhelyeként nyilvánították védetté. Ugyanakkor, a terület fontossággal a bír a Sztyeppei pannon lőszgyepek és az alábbi fajok miatt: Peucedanum carvifolia, Rosa gallica, Campanula glomerata, Teucrium chamaedrys, Acer tataricum és Asperula cynanchica.
A terület teljes alapterülete 280 hektár, amely közigazgatási szempontból Bihar megye területén fekszik. A terület a következőképpen oszlik meg: Hagymádfalva [Spinuş] község 4% és Alsótótfalu [Sârbi] 3%.
A terület főbb megközelítési útvonalai a DJ191-es és DJ767-es megyei útakból kiágazó helyi érdekű utak.
A terület koordinátái: K 22º 9′ 1”és É 47º 12′ 12”. Az átlagos magassága 171 m, a legalacsonyabb pontja 128 méteren, a legmagasabb 255 méteren található, biogeográfiai szempontból pedig a kontinentális éghajlathoz tartozik.
Földrajzi szempontból a terület a Nyugati-Dombvidéken [Dealurile de Vest] található. Ez a dombvidék, amint a neve is mutatja, az ország nyugati felén található, a Nyugati-Kárpátok nyugati határánál, ahol változó magasságú a dombos peremvidék, amit helyenként megtör a síkság, amely behatol a hegyek határáig.
Ezek a dombok a hegyvidék szélén képződtek a durva anyagok lerakódásával, a kainozoikum végén. Ezeket az anyagokat a folyóvizek erőteljes eróziónak tették ki.
A kialakulás a domborzati egység típusáról tanúskodik: dombsági egység, amely átmenet a hegyvidéki domborzattól a síkság felé (keletről nyugatra). A magasság a nyugati oldalon 450 métertől 200 méter alá csökken. A folyók szétszabdalták a dombságot, ezért a jelenleg arculatot a hosszanti, nem folytonas dombok alkotják. A fluviális felszínek jól határoltak, széles teraszokkal és árterekkel.
A geológiai szerkezetet kavicsok, homokok, agyag és gyengébb szén (lignit az északi részen) betagolódások alkotják. A kőzetek pórusaiban szénhidrogén tartalékok képződtek, amelyeket a Berettyó vidékén [zona Barcăului] kitermelnek.
A Nyugati-Dombvidék [Dealurile de Vest] a nyugati hegységben öböl jellegű medencékkel hatol be: a Sebes-Körös [Crişul Repede] völgyén a Révkolostor-Nagybáródi-medence [depresiunea Vad-Borod], a Fekete-Körös [Crişul Negru] völgyén a Belényesi-medence [depresiunea Beiuş], a Fehér-Körös [Crişul Alb] völgyén a Gurahonci-medence [depresiunea Gurahonţ] és a Karas [Caraş] völgyén Oravicabányai-medence [depresiunea Oraviţa], az Erdélyi-szigethegységet [Munţii Apuseni] határoló Körösvidéki-dombság [Dealurile Crişanei], számos öböl jellegű medencével.
Az Almásfegyverneki gyep [Pajiştea Fegernic] területét védett területté nyilvánították a fent említett két élőhely és az alábbi fajok fenntartása miatt: Peucedanum carvifolia, Rosa gallica, Campanula glomerata, Teucrium chamaedrys, Acer tataricum and Asperula cynanchica.

{:}

rss Facebooktwittermail