Aria 5

Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie

Este localizat în partea de nord-vest a României, în partea de nord, nord-est a municipiului Oradea.
Situl a fost declarat în anul 2011, prin Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2387 prin modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanţa comunitara, ca parte integranta a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

ROSCI0267 a fost declarat pentru habitatul – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum (9130) foarte bine reprezentat, pentru speciile de amfibieni şi reptile şi pentru 14 specii de plante din lista roşie. Conform site-ului ANPM, secţiunea arii naturale protejate de interes naţional, Rezervaţia Naturală Fâneaţa Valea Roşie este inclusă în situl Valea Roşie (cod 2162, categorie IUCN IVb, suprafaţă 4 ha).

Situl are o suprafaţă de 819 ha, fiind localizat din punct de vedere administrativ pe teritoriul judeţului Bihor. Teritoriul sitului este repartizat din punct de vedere al suprapunerii cu teritoriul administrativ al comunelor peste care se suprapune astfel: comuna Ineu 1%, Oradea<1%, Oşorhei <1%, Paleu 16%. Principala cale de acces în sit este strada Gheorghe Doja, stradă care, de altfel, mărgineşte situl în partea de est, sud-est şi sud-vest. Coordonatele sitului sunt: E 22º 0' 54'' şi N 47º 5' 8''. Altitudinea medie este de 226 m, cea minimă de 158 m, cea maximă de 291 m, iar din punct de vedere biogeografic aparţine regiunii continentale. Zona sitului este amplasată între dealurile care despart şi unifică într-un armonios mod Câmpia Crişanei şi terminaţiile cu aspect deluros ale Munţilor Apuseni-Dealurile de Vest, dealuri din care fac parte şi Dealurile Oradiei. Dealurile de Vest, denumite uneori şi dealurile Banato-Crişene, reprezintă o bordură deluroasă între Carpaţii Occidentali şi Câmpia de Vest, sub forma unui plan de racord cu o înclinare relativ redusă. Ca geneză, Dealurile de Vest sunt foste câmpii de acumulare litorală din timpul Pliocenului, continuate pe uscat cu acumulări continentale de tip piemontan. Odată cu ridicarea Carpaţilor Occidentali şi sedimentarea Mării Pannonice, sedimentele s-au format în câmpii “înalte”, iar apoi “dealuri”. Limita spre vest a acestora o constituie Câmpia de Vest, trecerea făcându-se pe alocuri foarte încet, aproape impercetibil. Structura Dealurilor de Vest este monoclinală, înclinînd uşor de la est la vest. Ca forme genetice de relief, Dealurile de Vest cuprind suprafeţe piemontane, glacisuri, măguri, văile terasate ale râurilor principale. Altitudinea medie a Dealurilor Oradiei este cuprinsă între 140 şi 283 m, la contactul cu câmpia coborând la 100-120 m, iar la contactul cu muntele urcând la 400 m şi, uneori, puţin mai mult (450-500 m). Din punct de vedere geologic, zona aparţine structurii geologice majore depresionare a Câmpiei Panonice, în care succesiunea geologică este dată de complexul argilelor şi nisipurilor pannoniene de culoare cenuşiu-vineţie, peste care se dispun discordant formaţiuni recente, nisipuri şi pietrişuri de terasă, formaţiuni aluvionare argiloase-nisipoase, de vârstă pleistocen-holocene, identificate şi în lucrările executate. Acvifere apar în partea superioară a formaţiunilor de vârstă pliocenă, până la cca 150-200 m adâncime. În straturile mai profunde se întâlnesc formaţiuni de marne calcaroase şi gresii de vârstă miocenă, iar de la 1050-1100 m se întâlnesc în formaţiunile calcaroase de vârstă mezozoică. Situl Valea Roşie a fost declarat ca zonă protejată care conservă habitate favorabile pentru amfibieni şi reptile: Triturus cristatus, Bombina variegata, Bombina bombina. Referitor la populaţiile de amfibieni pentru care a fost declarat situl, conform datelor prezentate în Formularul standard, nu se dispune de date privind mărimea populaţiei. Pentru fiecare dintre cele patru specii, în formular se menţionează doar că specia este prezentă (P).

Facebooktwittermail rss