{:ro}Aria 5{:}{:en}Area 5{:}{:hu}5. terület{:}

{:ro}

Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie

Este localizat în partea de nord-vest a României, în partea de nord, nord-est a municipiului Oradea.
Situl a fost declarat în anul 2011, prin Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2387 prin modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanţa comunitara, ca parte integranta a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

ROSCI0267 a fost declarat pentru habitatul – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum (9130) foarte bine reprezentat, pentru speciile de amfibieni şi reptile şi pentru 14 specii de plante din lista roşie. Conform site-ului ANPM, secţiunea arii naturale protejate de interes naţional, Rezervaţia Naturală Fâneaţa Valea Roşie este inclusă în situl Valea Roşie (cod 2162, categorie IUCN IVb, suprafaţă 4 ha).

Situl are o suprafaţă de 819 ha, fiind localizat din punct de vedere administrativ pe teritoriul judeţului Bihor. Teritoriul sitului este repartizat din punct de vedere al suprapunerii cu teritoriul administrativ al comunelor peste care se suprapune astfel: comuna Ineu 1%, Oradea<1%, Oşorhei <1%, Paleu 16%. Principala cale de acces în sit este strada Gheorghe Doja, stradă care, de altfel, mărgineşte situl în partea de est, sud-est şi sud-vest. Coordonatele sitului sunt: E 22º 0′ 54” şi N 47º 5′ 8”. Altitudinea medie este de 226 m, cea minimă de 158 m, cea maximă de 291 m, iar din punct de vedere biogeografic aparţine regiunii continentale. Zona sitului este amplasată între dealurile care despart şi unifică într-un armonios mod Câmpia Crişanei şi terminaţiile cu aspect deluros ale Munţilor Apuseni-Dealurile de Vest, dealuri din care fac parte şi Dealurile Oradiei. Dealurile de Vest, denumite uneori şi dealurile Banato-Crişene, reprezintă o bordură deluroasă între Carpaţii Occidentali şi Câmpia de Vest, sub forma unui plan de racord cu o înclinare relativ redusă. Ca geneză, Dealurile de Vest sunt foste câmpii de acumulare litorală din timpul Pliocenului, continuate pe uscat cu acumulări continentale de tip piemontan. Odată cu ridicarea Carpaţilor Occidentali şi sedimentarea Mării Pannonice, sedimentele s-au format în câmpii “înalte”, iar apoi “dealuri”.

Limita spre vest a acestora o constituie Câmpia de Vest, trecerea făcându-se pe alocuri foarte încet, aproape impercetibil. Structura Dealurilor de Vest este monoclinală, înclinînd uşor de la est la vest. Ca forme genetice de relief, Dealurile de Vest cuprind suprafeţe piemontane, glacisuri, măguri, văile terasate ale râurilor principale. Altitudinea medie a Dealurilor Oradiei este cuprinsă între 140 şi 283 m, la contactul cu câmpia coborând la 100-120 m, iar la contactul cu muntele urcând la 400 m şi, uneori, puţin mai mult (450-500 m). Din punct de vedere geologic, zona aparţine structurii geologice majore depresionare a Câmpiei Panonice, în care succesiunea geologică este dată de complexul argilelor şi nisipurilor pannoniene de culoare cenuşiu-vineţie, peste care se dispun discordant formaţiuni recente, nisipuri şi pietrişuri de terasă, formaţiuni aluvionare argiloase-nisipoase, de vârstă pleistocen-holocene, identificate şi în lucrările executate.

Acvifere apar în partea superioară a formaţiunilor de vârstă pliocenă, până la cca 150-200 m adâncime. În straturile mai profunde se întâlnesc formaţiuni de marne calcaroase şi gresii de vârstă miocenă, iar de la 1050-1100 m se întâlnesc în formaţiunile calcaroase de vârstă mezozoică. Situl Valea Roşie a fost declarat ca zonă protejată care conservă habitate favorabile pentru amfibieni şi reptile: Triturus cristatus, Bombina variegata, Bombina bombina. Referitor la populaţiile de amfibieni pentru care a fost declarat situl, conform datelor prezentate în Formularul standard, nu se dispune de date privind mărimea populaţiei. Pentru fiecare dintre cele patru specii, în formular se menţionează doar că specia este prezentă (P).{:}{:en} 

Valea Roşie Natura 2000 site ROSCI0267

It is located in the north-west of Romania, in the north, north-east of Oradea City.
The site was declared in 2011 by order of the Ministry of Environment and Forests no. 2387, amending the Order of the Minister for Environment and Sustainable Development no.1964/2007, regarding the creation of the protected area of sites of Community importance, as part of the European ecological network Natura 2000, in Romania.
ROSCI0267 was declared habitat – Beech forests type Asperulo-Fagetum (9130), very well represented for amphibian and reptile species and 14 plant species from the red list. According to the website section NEPA protected areas of national interest Fâneaţa Valea Roşie Natural Reservation is included in the Valea Roşie Site (code 2162, IUCN category IVb, Area 4 ha).

The site has an area of ​​819 ha, being located administratively in Bihor County. The site territory is distributed in terms of overlap with the administrative territory of municipality overlapped, as follows: Ineu 1%, Oradea <1% Oşorhei <1% Paleu 16%. The main way to access the site is Gheorghe Doja street, witch also borders the site to the east part, southeast and southwest. Site coordinates are: E 22° 0 ’54’ ‘and N 47º 5’ 8 ”. The average altitude is 226 m, from minimum158 m to maximum 291 m and, by bio-geographic point of view, it belongs to continental region. The site area area is located between the hills that separate and unify in a harmonious way Crişana Plain and the hilly endings of the Apuseni Mountains – Dealurile de Vest (Western Hills), hills that are part of Oradea Hills. Dealurile de Vest (Western Hills), sometimes referred as Banato-Crişene Hills represents a hill border between Western Carpathians and The West Plain, as a joint plan with a relatively low inclination. Like Genesis, Dealurile de Vest (Western Hills) are former coastal plains of continental piedmontal accumulation, continued onshore with continental accumulation of piedmont type. With the lifting of Western Carpathians and Pannonian Sea sedimentation, sediments were formed in the „high” plains and, then, „hills”.

Their western limit is the Western Plain, transition being made very slowly, almost imperceptible. Western Hills structure is monoclinic, slightly inclined from east to west. As genetic forms of relief, Western Hills include piedmont areas, aprons, knolls, terraced valleys of the main rivers. The average altitude of Oradea Hills is between 140 and 283 m, in contact with the plain descending to 100-120 m, and in contact with mountain rising up to 400 m and sometimes a little more (450-500 m). From geological point of view, the area belongs to the geological structure of major depression Pannonian Plain, in witch the geological sequence is given by the complex clays and sands pannonian – gray purple over which are set recent sand discordant formations, sand, terrace gravel, alluvial formations of clay-loam, Pleistocene-Holocene age, identified in the performed work.

Water-bearing formations appear in the upper part of the Pliocene age, up to about 150-200 meters deep. In the deeper layers of marl limestone formations we meet calcareous marl and sandstones of the Miocene age, and from 1050-1100 m we meet them in the limestone formations of Mesozoic age. Valea Roşie (Red Valley) site was declared a protected area which preserves favorable habitats for amphibians and reptiles: Triturus cristatus, Bombina variegata, Bombina bombina. There are not information about the population size of amphibians for which was declared a site, as shown in standard form,. For each of the four species is mentioned only that the species is present, in the form (P).

 {:}{:hu}

A Bihari-havasok–Béli-hegység folyosó ROSCI0291 Natura 2000 természeti terület (a továbbiakban ROSCI0291)

Románia 5. Nyugati régiójában található, 65%-ban Arad megye területén és 35%-ban pedig Bihar megye területén fekszik. Alapterülete 7 591,5 hektár.
A terület földrajzi koordinátái a következők: 46°28’16’’ északi szélesség és 22°17’56’’ nyugati hosszúság a legnyugatibb ponton, valamint 46°21’29’’ északi szélesség és 22°33’17’’ keleti hosszúság a legkeletibb ponton. A terület átlagos magassága 557 m, a legmagasabb pontja 938 méteren, a legalacsonyabb pedig 255 méteren található.
A „Bihari-havasok–Béli-hegység folyosó” [Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma] a Natura 2000 európai ökológiai hálózat része. A terület védetté nyilvánításának célja a táj és az ökológiai és kulturális sokféleség védelme Románia és az Erdélyi-szigethegység [Munţii Apuseni] területének egy reprezentatív mintáján.
A közösségi fontosságú ROSCI0291 természeti terület magán- és állami használatban lévő területeket foglal magába. Nem metszi más helyi vagy országos érdekű védett természeti területek határait. A természeti terület nem rendelkezik közigazgatási struktúrával, sem gazdálkodási tervvel. A területet 2011 januárjában javasolták közösségi jelentőségű természeti területté nyilvánításra.

A vidék különös szépségű tájjal rendelkezik, az élőhelyek, a flóra és a fauna sokféleségével. A természeti terület két biogeográfiai régiót – kontinentális régiót és alpesi régiót – és két élőhelyi osztályt foglal magába:
– N16 – lomblevelű erdők – a terület 94%-án;
– N14 – javított minőségű gyepek – a terület 6%-án.
A Natura 2000 szabványos formanyomtatvány szerint a terület összeálló erdős élőhelyeket foglal magába, amelyek ökológiai folyósóként szolgálnak a nagyragadozók számára, a főbb erdőtípusok pedig a bükk-, tölgy- és cserfaerdők.
Az élőhelyek, a flóra és a fauna sokfélesége a területeknek az idők során történő felhasználásából ered, mivel a temészeti területen hagyományos talajfelhasználási módokat alkalmaztak, ugyanakkor a helyi közösségek társadalmi szerveződése, de a helyre jellemző szokások is hozzájárultak a kialakuláshoz. A ROSCI0291 természeti terület számos turisztikai és kikapcsolódási lehetőséget rejt magában, amely a helyi közösségek hagyományos életmódjába beépül.
A ROSCI0291 természeti terület észak-nyugaton a ROSCI0042 Béli-hegység [Codru Moma] Natura 2000 természeti területtel, északon a ROSCI0200 Vaskohi plató [Platoul Vaşcău] Natura 2000 területtel, keleten a ROSCI0324 Bihar-hegység [Munţii Bihor] természeti területtel határos, délen pedig átmenetet képez a ROSCI0298 Fehér-Körös-szurdok [Defileul Crişului Alb] természeti terület felé (A természeti terület elhelyezése – Melléklet).
A természeti terület nagy része a Béli-hegység területén fekszik, a hegység dél-keleti részén, pontosabban a Moma hegységben.
A Béli-hegység az Erdélyi-szigethegység részét képezi, és ennek a nyugati oldalán helyezkedik el. Szigetszerű hegyrész alkotja, amelyet medencék vesznek körül. Ezeket a hegyeket északon a Király-erdő-hegység [Munţii Pădurea Craiului], keleten a Bihar-hegység és a Fekete-Körös [Crişul Negru] vízgyűjtőjét képező Belényesi medence [Depresiunea Beiuş], délen pedig a Zarándi hegység [Munţii Zarandului] és a Fehér-Körös [Crişul Alb] vízgyűjtőjét képező Zarándi- és Gurahonc-medencék [Depresiunile Zarand şi Gurahonţ] határolják. Nyugaton a Nyugati-Dombvidékkel [Dealurile de Vest] szomszédos.
A természeti terület kiterjedésén a Moma hegység domborzata paleozoikumbeli vízlepergető kőzetein alakult ki, lekerekített csúcsok által szegélyezett völgyekkel. A terület északi határán megjelennek a karsztfelszínek, amelyek uralják a szomszédos, Vaskohi karsztos plató területét, ahol látványos domborzat alakult ki.{:}

rss Facebooktwittermail