{:ro}Programul de finantare{:}{:en}Financing Program{:}{:hu}FINANSZÍROZÁSI PROGRAM{:}

{:ro} 

PROGRAMUL DE FINANŢARE

MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN (GRANTURILE SEE)

Obiectivul General al Programului: Stoparea pierderii biodiversităţii
2.   Obiective Specifice ale Programului: Prin implementarea programului se aşteaptă o îmbunătăţire a stării ecosistemelor, precum şi a nivelului de cunoaştere, informare şi conştientizare a publicului larg în legătură cu beneficiile de zi cu zi, produse de serviciile ecosistemelor şi importanţa menţinerii ecosistemelor într-o stare bună.
3.    Bugetul programului: 17.647.057 EUR (Grant 15.000.000 EUR, 2.647.057 EUR co-finanţare)
4.    Partenerul Donator: Agenția de Mediu din Norvegia
5.    Rezultate așteptate:
Programul susține proiecte care vor livra rezultate cu privire la:
Îmbunătăţirea capacităţii de administrare a coridoarelor ecologice;
Crearea metodologiilor pentru stabilirea coridoarelor ecologice;
Rapoarte necesare pentru realizarea metodologiilor;
Delimitarea ecosistemelor;
Identificarea mecanismelor de plăți pentru serviciile ecosistemice.

 

Solicitanţii eligibili în cadrul Programului RO02 – Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor sunt:autorităţi publice şi organizaţii non-guvernamentale

 

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 1: “STUDII ŞI FORMARE PRIVIND CONTRIBUŢIA ECOSISTEMELOR NATURALE LA PRINCIPALELE SECTOARE ECONOMICE”

1. Buget disponibil total: bugetul disponibil total pentru acest apel este 2.000.000 de Euro

2. Suma minimă şi maximă a grantului per proiect: valoarea minimă a grantului solicitat pentru un proiect este 400.000 de Euro, iar valoarea maximă este 500.000 de Euro.

3. Solicitanții eligibili pentru acest apel sunt următorii:
autoritățile publice şi
organizațiile non-guvernamentale.
4. Procent maxim de finanțare nerambursabilă per proiect:
100% pentru autoritățile publice
90% pentru organizațiile non-guvernamentale.

5.Activități eligibile

Recent adoptata Strategie pentru Biodiversitate UE având ca scop stoparea pierderii biodiversității şi a serviciilor ecosistemelor pe teritoriul UE până în anul 2020, a propus şase obiective principale şi 20 acțiuni pentru a ajuta Europa să își atingă scopul propus. Obiectivul 2 vizează menținerea şi ameliorarea ecosistemelor şi a serviciilor acestora până în anul 2020 prin stabilirea unei infrastructuri verzi şi prin refacerea a cel puțin 15 % din ecosistemele degradate.
Potrivit acțiunii 5, până în anul 2014, Statele Membre trebuie să-şi planifice şi să-şi evalueze ecosistemele şi serviciile, iar până în anul 2020 trebuie să-şi evalueze valoarea economică şi să integreze aceste valori în sisteme de contabilitate şi raportare. Statele Membre sunt sprijinite de Comisia Europeană în cadrul întâlnirilor organizate la diferite niveluri.
Îmbunătățirea cunoştințelor şi a politicilor privind contribuția ecosistemelor în sectorul economic este considerată o prioritate. Acest obiectiv se poate atinge prin pregătirea de studii privind contribuția ecosistemelor naturale din zonele protejate şi a rapoartelor privind sprijinirea politicilor publice în special în ceea ce priveşte principalele sectoare economice din România.

Indicatori obligatorii 

Valoare minimă a indicatorului

Criterii de verificare

Numărul de studii finalizate privind contribuția ecosistemelor din ariile protejate la principalele sectoare economice

1 studiu

Un exemplar al studiului

                     SAU

Numărul de rapoarte de sinteză care oferă consiliere în ceea ce privește politicile în vigoare

1 raport

Un exemplar al studiului

Solicitanții sunt invitați să depună propuneri în conformitate cu cele menționate mai sus.
Pentru a îndeplini indicatorii apelului de propuneri de proiecte propus, este necesar ca solicitanții să obțină rezultate peste valorile minime ale indicatorilor prezentaţi în tabelul de mai sus, în conformitate cu activitățile propuse în cererea de finanțare pentru proiecte (de exemplu, studii privind contribuția ecosistemului sau la mecanismele de plată identificate).

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 12 noiembrie 2014, ora 17.00.
Termenul limită specificat mai sus este cel până la care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor primește efectiv cererile depuse, dar solicitanților li se recomandă să nu aștepte până la acest moment pentru a depune cererile de finanțare.
Sursa: http://eeagrantsmediu.ro/programe/3

 {:}{:en} 

FINANCING PROGRAM

FINANCIAL EUROPEAN ECONOMIC AREA MECHANISM (EEA Grants)

Biodiversity and ecosystem services

1. The program aims: Halting the loss of biodiversity.

2.   Specific objectives of the Program: Through the program implementation is expected an improvement of the ecosystems condition and also of the level of knowledge, information and public awareness related to the benefits of everyday products and the importance of maintaining ecosystem services in a good condition.

The program budget: EUR 17,647,057 (EUR 15,000,000 Grant, co-funding EUR 2.647.057)

Donor partner: Norwegian Environment Agency.

Expected results:

The program sustains projects that will deliver results regarding to:
Improving the management capacity of ecological corridors;
Creating methodologies for establishing ecological corridors;
Required reports for methodology completion;
Ecosystems delimitation;
Identify payments mechanisms for ecosystem services.

 

Solicitanţii eligibili în cadrul Programului RO02 – Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor sunt: autorităţi publice şi organizaţii non-guvernamentale.

CALL FOR PROPOSALS NO. 1: “STUDIES AND TRAINING REGARDING PROTECTED AREAS’ NATURAL ECOSYSTEMS CONTRIBUTION TO MAIN ECONOMIC SECTORS”

​1. Total available budget: the total available budget for this call is Euro 2,000,000

2. Minimum and maximum grant amount per project: the minimum value of the grant applied for is Euro 400,000 and the maximum value is Euro 500,000.

3. Eligible applicants under this call are:
public authorities, and
non-governmental organisations.

4. Maximum project grant rate:
100% for public authorities
90% for non-governmental organisations.

5. Eligible activities
The recently adopted EU Biodiversity Strategy to halt the loss of biodiversity and ecosystem services in EU by 2020, proposed six main targets and 20 actions in order to help Europe reach its goal. Target 2 aims to maintain and enhance ecosystems and their services by 2020 by establishing green infrastructure and restoring at least 15 % of degraded ecosystems.
Action 5 states that by 2014, Member States have to map and assess their ecosystems and services, and by 2020 to assess the economic value and to integrate these values into accounting and reporting systems. The Member States are supported by the European Commission during the meetings organized, at various levels.
The improvement of the knowledge and policies as regards the contribution of the ecosystems of protected areas in the economic sector is considered a priority. This objective may be reached by preparing studies on the contribution of the natural ecosystems of protected areas and reports on the support of public policies in particular in relation to the main economic sectors in Romania.

Mandatory indicators 

Minimum performance

Verification criteria

Number of studies on the contribution of protected areas natural ecosystems to main economic sectors completed

1 study

Copy of the study

                                OR

Number of summary reports of the studies giving policy advice in place

1 report

Copy of the report

The applicants are invites to submit proposals in line with the above.
In order to achieve the indicators of the proposed call, the applicants are required to achieve results above the minimum performance indicators presented in the table below, in accordance to the activities proposed in their application projects (as for example studies as regards to the contribution of the ecosystem or identified payment mechanisms).

The deadline for submitting financing applications is 12 November 2014, at 17.00.
The deadline stated above is for actual delivery time at the Ministry of Environment, Water and Forests, Applicants should not wait for the deadline to submit financing applications.

Source: http://eeagrantsmediu.ro/programe/3{:}{:hu} 

FINANSZÍROZÁSI PROGRAM

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUSA (EGT TÁMOGATÁSOK)

A Program általános célkitűzése: Biodiverzitás csökkenésének megállítása
2.         A Program specifikus célkitűzései: A program megvalósításával várhatóan javul az ökoszisztémák állapota, valamint javulnak a közösség tudása, ismeretei és tájékozottsága az ökoszisztémák szolgáltatásai által termelt mindennapos előnyökkel és az ökoszisztémák jó állapota megőrzésének fontosságával kapcsolatosan.
3.         A program költségvetése: 17.647.057 EUR (15.000.000 EUR támogatás, 2.647.057 EUR társfinanszrozás)
4.         Adományozó partner: Norvégiai Környezetvédelmi Ügynökség
5.    Várható eredmények:
A program az alábbi eredméyekkel záruló projekteket támogat:
Az ökológiai folyosók igazgatási kapacitásának javítása;
Az ökológiai folyosók kijelölési módszertanának létrehozása;
A módszertanok kidolgozásához szükséges jelentések;
Az ökoszisztémák elhatárolása;
Az ökoszisztéma szolgáltatásokért történő fizetési mechanizmusok azonosítása.

 

A RO02 program – Biodiverzitás és Ökoszisztéma szolgáltatások keretében támogatható pályázók: a hatóságok és a civilszervezetek.

 

1. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: „TANULMÁNYOK ÉS KÉPZÉS A TERMÉSZETI ÖKOSZISZTÉMÁK HOZZÁJÁRULÁSA A FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATOKHOZ TÉMÁBAN”

1. Teljes rendelkezésre álló költségvetés: a jelen pályázati felhívásra rendelkezésre álló teljes költségvetés 2 000 000 euró.

2. A támogatás minimális és maximális összege projektenként: egy projektre igényelt támogatás minimális értéke 400 000 euró, a maximális érték pedig 500 000 euró.

3. A jelen felhívásban támogatható pályázók:
hatóságok és
civilszervezetek.
4. Vissza nem térítendő támogatás maximális aránya projektenként:
100% a hatóságok esetén
90% a civilszervezetek esetén.

5.Támogatható tevékenységek

Az EU által nemrégiben elfogadott a Biodiverzitás fenntartását célzó stratégia, amelynek célja a biodiverzitás és az ökoszisztémák szolgáltatásai csökkenésének megállítása az EU területén 2020-ig, hat kiemelt célkitűzést és 20 cselekvést javasolt, hogy támogassa Európát a kitűzött cél elérése érdekében. A 2. célkitűzés az ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartását és javítását célozza 2020-ig a zöld infrastruktúra létrehozása és a romlásnak indult ökoszisztémák legalább 15%-ának helyreállítása révén.
Az 5. cselekvés értelmében 2014-ig a tagállamoknak meg kell tervezniük és értékelniük kell ökoszisztémáikat és szolgáltatásaikat, és 2020-ig értékelniük kell a gazdasági értékeket, amelyeket integrálni kell a könyvelési és jelentési rendszerekbe. Az Európai Bizottság a különböző szinteken szervezett találkozók keretében támogatja a tagországokat.
Az ökoszisztémáknak a gazdasági ágazatokhoz való hozzájárulásával kapcsolatos ismeretek és politikák javítása fontos prioritásként jelenik meg. Ezt a célkitűzést a védett zónák ökoszisztémáinak hozzájárulásáról szóló tanulmányok, valamint a – különös tekintettel a romániai főbb gazdasági ágazatokra vonatkozó – közpolitikák támogatásáról szóló jelentések kidolgozásával lehet elérni.

Kötelező mutatók

Mutató minimális értéke

Ellenőrzési kritériumok

A védett területek ökoszisztémáinak a főbb gazdasági ágazatokhoz való hozzájárulásól szóló befejezett tanulmányok száma

1 tanulmány

A tanulmány egy példánya

                    VAGY

Az érvényben lévő politikákkal kapcsolatos tanácsadást nyújtó összefoglaló jelentések száma

1 jelentés

A tanulmány egy példánya

A pályázókat felhívjuk a fentieknek megfelelő pályázatok benyújtására.
A javasolt pályázati felhívás mutatóinak teljesítése érdekében a pályázóknak a fenti táblázatban bemutatott mutatók minimális értékét meghaladó eredményeket kell felmutatniuk, a projektek finanszírozási kérelmében javasolt tevékenységekkel összhangban (például az ökoszisztéma hozzájárulásáról vagy a megjelölt fizetési mechanizmusokról szóló tanulmányok).

A finanszírozási pályázatok benyújtásának határideje 2014. november 12-én 17.00 óra.
A Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdőügyi Minisztérium a fent megjelölt határidőig fogadja el a benyújtott pályázatokat, de a pályázóknak javasoljuk, hogy ne várjanak a határidő végéig a finanszírozási pályázatok benyújtásával.
Forrás:  http://eeagrantsmediu.ro/programe/3

 {:}

rss Facebooktwittermail